ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
“КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА”

www.travellersclub.bg

към ПЪРВИ РАЗДЕЛ – ПОКУПКА НА СТОКИ

към ВТОРИ РАЗДЕЛ – ПОРЪЧКА НА БИЛЕТИ ЗА СЪБИТИЯ

към ТРЕТИ РАЗДЕЛ – КЛУБНИ КАРТИ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ – ПОКУПКА НА СТОКИ


I. Общи положения

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за ползване на електронния магазин www.travellersclub.bg. Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между “КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ” ООД, с офис за работа с клиенти на адрес: гр. София, ул.Сердика №19, собственик на електронния магазин www.travellersclub.bg, предоставящ стоки и услуги онлайн, наричан по-нататък Доставчик, и потребителите на сайта, наричани по-нататък Клиенти. Използването на услугите от сайта www.travellersclub.bg означава, че Клиентът се е запознал с Общите условия, както и че е съгласен с тях.

II. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.travellersclub.bg стоки , Клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на стоки от www.travellersclub.bg с произтичащите от това права и задължения. Чрез регистрацията Клиентът създава личен профил, в който въвежда трите си имена, адрес за доставка и плащане, телефон за контакт, e-mail. С успешното приключване на регистрацията Клиентът потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия и се счита за обвързан с клаузите им.

III. Права и задължения на страните

1. Клиентът има право:
а/. Да разглежда, поръчва и получава продукти и билети от електронния магазин www.travellersclub.bg по реда и условията, посочени в него.
б/.Да се информира за състоянието на своята поръчка.
в/. Да получи заявената стока на посочения при заявката адрес за доставка след заплащане на продажната цена по описания в настоящите Общи условия ред.
г/. Да върне стоката в срок от 14 работни дни от датата на получаване й. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта стоки, изключени от кръга на продуктите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, Клиентът следва да върне стоката в офиса на www.travellersclub.bg за работа с клиенти, намиращ се на адреса, посочен в т. l. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.

2. Клиентът е длъжен:
а/. Да посочи точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
б/. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред
в/. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго
г/. Да получи стоката. В случай, че Клиентът откаже да получи стоката, дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети www.travellersclub.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.
д/. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация
е/. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на паролата си. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

3. Доставчикът има право:
а/. Да редактира съдържанието на уебсайта www.travellersclub.bg – съществуващи цени, информация за продукти, снимки, условия за ползване и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждениe. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.
б/. Да отказва поръчки, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информацията, без това е свързано с разходи за Клиента. В този случай www.travellersclub.bg не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от Клиента предварително, ако има такива.
в/. Да отказва достъп и да анулира регистрация на Клиент, когато последният ползва уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.
г/.В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, www.travellersclub.bg си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

4. Доставчикът е длъжен:
а/. Да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
б/. Да достави в срок заявената стока
в/. При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения e-mail или телефон.
г/. Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

IV. Предаване на стоката

5. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

6. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

7. При получаване на продуктите, Клиентът е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъде установено видимо несъответствие на доставената стока с поръчаната или цената при доставката не отговаря на предварително договорената цена www.travellersclub.bg се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

8. В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, Клиентът следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същият да бъде предоставен на www.travellersclub.bg.

V. ЦЕНИ Всички цени, посочени на сайта са, в български лева с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цената на артикулите и са за сметка на клиента.

VI. Лични данни

9. Доставчикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация.

10. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.travellersclub.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

11. Доставчикът има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено от формата ни за контакти.

12. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

VII. Авторско право

13. Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на www.travellersclub.bg и неговите представители.

14. Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на www.travellersclub.bg. При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.

15. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на www.travellersclub.bg, представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

ВТОРИ РАЗДЕЛ – ПОРЪЧКА НА БИЛЕТИ ЗА СЪБИТИЯ

В настоящия раздел се уреждат специалните условия за покупка на билети през електронния магазин www.travellersclub.bg. Тези условия са неразделна част от договора за покупко-продажба между “КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ“ ООД и потребителите на сайта, съгласно Общите положения, посочени в началото на ПЪРВИ РАЗДЕЛ. Тук се разглеждат и особените случай в който КЛИЕНТА желае да заяви едновременно стоки и билети от електронния магазин.

16. Продажба на билети:

а/. ДОСТАВЧИКЪТ извършва продажби на билети за събития, които може да се провеждат в зала “Клуб на пътешественика” (София, ул. Сердика 19) или в друга зала, или изцяло онлайн, както и да бъдат организирани от ДОСТАВЧИКА или от друг организатор. Независимо от организатора на събитието и мястото на провеждането му, настоящите условия са в сила за всички заявки направени в сайта www.travellersclub.bg.

б/. Заявените и успешно заплатени от клиента билети за събития се доставят в електронен вид по имейл. Бъдете сигурни, че посоченият в заявката имейл и контактни данни са коректно попълнени! При неправилно попълване на данните ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, не е задължен да ги издаде повторно и не дължи възстановяване на заплатените суми.

в/. Всеки билет съдържа уникален код, съставен от цифри и букви и уникално QR изображение. Тези реквизити на билета удостоверяват неговата валидност. Всеки билет може да се регистрира само един път на входа на събитието. Пазете вашите билети от копиране! При билети на хартиен носител, бъдете сигурни, че кода и QR изображението са чисти, неувредени и лесно четими.

г/. Името изписано на билета удостоверява лицето извършило плащането и не е задължително да съвпада с името на посетителя на събитието, който използва съответния билет за вход.

д/. Прочетете внимателно описанието на събитието за което купувате билет – там може да има допълнителни условия, които не са описани в тези общи условия.

16.1. /допълнено на 18 февруари 2019/ С покупката си на билет, билетопритежателя се задължава да спазва общоприетите норми за поведение. Звукът на мобилните устройства по време на събитие следва да бъде изключен.

16.2. /допълнено на 18 февруари 2019/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения върху билета начален час на събитието. За да се осигури нормалното протичане на събитията и от уважение към вече настанените гости, закъсненията са крайно нежелателни.

17. Заявки за закупуване на билети се приемат единствено чрез електронната форма за заявки на страницата на всяко събитие в сайта www.travellersclub.bg.

а/. При необходимост от съдействие може да пишете на имейл travellersclub.bg@gmail.com. Всички запитвания в писмен вид получават отговор в рамките на 2 работни дни.

18. Доставката на билети се извършва единствено в електронен вид по имейл

18.1. Билетопритежателя се задължава да провери данните, изписани на билета веднага след получаването му и при констатиране на несъответствия да сигнализира незабавно на имейл travellersclub.bg@gmail.com

19. Заплащането на заявените билети може да се извърши по един от следните начини:

а/. С дебитна/кредитна карта Visa/Maestro/MasterCard/Borica/DinersClub директно чрез формата за заявки на сайта www.travellersclub.bg.

б/. На предходно събитие в зала “Клуб на пътешественика” на ул. Сердика 19.

След заплащане на поръчката ще получите вашите билети на посочения в завката имейл в срок до един работен ден.

БИЛЕТИ НЕ СЕ ПРОДАВАТ НА МЯСТО НА ВХОДА НА СЪБИТИЕТО! Можете да заплатите билет за събитие само в предходен ден.

20. Закупени билетите не могат да бъдат разменяни или връщани след покупка, освен ако събитието е отменено или отложено. В случай , че събитието е отложено, организатора може да вземе решение сам да връща средствата от закупените пропуски/билети. Възстановяването на суми се извършва единствено по банков път. Възстановяването на суми е възможно единствено на името и банковата сметка на лицето, което е извършило плащането.

20.1. /допълнено на 18 февруари 2019/ Ако билетопритежателят не присъства на събитието, то билетът му не може да бъде презаверен за друго събитие и заплатената сума не се възстановява.

21. При покупка на стоки и билети в една заявка стоките ще бъдат доставени до адрес или офис на куриера чрез ЕконтЕкспрес.

а/. При избор на начин на плащане “Наложен платеж” билетите ще бъдат получени на имейла на Клиента след получаване на стоките и заплащане на цялата стойност на заявката.

б/. При избор на начин на плащане “С дебитна/кредитна карта” стоките ще бъдат изпратени до адрес или офис на куриера чрез ЕконтЕкспрес, а билетите ще бъдат изпратени в електронен вид по имейл до 1 работен ден след потвърждение на плащането от страна на банковия оператор.

ТРЕТИ РАЗДЕЛ – КЛУБНИ КАРТИ

22. Считано от 15 декември 2018 година в употреба е ограничен тираж “Клубна карта ПЪТЕШЕСТВЕНИК”, наричана по-долу за краткост КАРТА или КАРТАТА

23. Картата е собственост на издателя – КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ООД и може да се използва единствено за събития, с посочен организатор “Клуб на пътешественика”.

24. Клубната карта дава право на картодържателите да посещават определен брой събития за определен период от време.

25. Клубната карта дава право на картодържателите да посещават безплатно КЛУБНИ СЪБИТИЯ и да участват в други клубни инициативи в периода на валидност на картата. Клубните събития и инициативи не се обявяват публично, а информацията за тях се разпространява чрез индивидуални покани по имейл.

26. Клубната карта е за многократна употреба и по желание на картодържателя може да се зарежда с пропуски за определен брой събития.

27. Ако не е упоменато друго, картата има първоначален срок на валидност от 3 месеца. Периодът на валидност се удължава с по един месец при всяко зареждане с пропуски за минимум две събития.

28. Клубната карта се издава персонално. Картодържателят няма право да я предоставя на трети лица. В случай че бъде установено ползването на клубна карта от лице, различно от картодържателя, картата ще бъде деактивирана. КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД не дължи обезщетение на картодържателя, в случай че поради предоставяне на картата на трето лице тя е била деактивирана, независимо от срока на валидност и броя оставащите заредени пропуски в деактивираната карта.

29. В случай, че картата бъде изгубена, открадната или поради друга причина нейният уникален 16 цифрен код стане достояние на трети лица, картодържателят е длъжен незабавно да извести издателя на имейл: travellersclub.bg@gmail.com

30. Резервирането на пропуск за конкретно събитие чрез клубна карта става единствено през сайта www.travellersclub.bg. Картодържателят удостоверява самоличността си, чрез въвеждане на уникалния 16 цифрен код на картата при финализиране на заявката за билети, при което автоматично се намалява броя на оставащите пропуски за събития, заредени в картата.

31. Ако картодържателят направи резервация за пропуски за събитие, то се счита че броят на оставащите пропуски за събития в картата е намален с броя на резервираните пропуски, независимо дали пропуските са били използвани или не.

32. Картодържателят има право да използва картата за резервиране на повече от един брой пропуски за едно конкретно събитие. По този начин се осигуряват пропуски за трети лица – близки и приятели на картодържателя. Картодържателят няма право да осигурява пропуски на трети лица, ако самият той не присъства лично на конкретното събитие.

33. Правата върху изобразените на картата лога са запазени.

КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА БЪЛГАРИЯ ООД запазва правото на промяна на настоящите общи условия по всяко време и без предварително предизвестие.
– последна промяна 08.03.2021